Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki, na podstawie których można dokonać rezerwacji i wynajmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.


PŁATNOŚCI


1. Warunkiem rezerwacji jest wpłata 30% zadatku w terminie 3 dni od telefonicznego bądź mailowego dokonania rezerwacji.
Wpłatę zadatku dokonuje się na podany poniżej nr konta:

BS w Pucku 22 8348 0003 0000 0001 3938 0001
WICHROWE DOMKI Joanna Loewenau

W tytule przelewu proszę wpisać tylko imię i nazwisko.
Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW potwierdza rezerwację SMS, mailowo bądź telefonicznie po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Cena wynajmu ustalana jest podczas wstępnej rezerwacji i jest potwierdzana SMS przez Właściciela Wichrowych Domków.

3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on niniejszy regulamin najmu.

4. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez Właściciela, umowę najmu uważa się za zawartą.

5. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

6. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu (od należności odliczamy wcześniej wpłacony zadatek). Do kwoty pobytu zostanie doliczona opłata miejscowa – wysokość opłaty jest ustalana przez Urząd Miejski we Władysławowie.

7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi Wynajmującemu niezwłocznie po oddaniu domku letniskowego, w części nie wykorzystanej na pokrycie ewentualnych szkód w domku letniskowym i jego wyposażeniu powstałych w trakcie wynajmu (w tym palenie tytoniu wewnątrz domku). Jeżeli kaucja gwarancyjna nie rekompensuje powstałej szkody, Wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, w dniu zwrotu domku.

8. Nie realizujemy płatności kartami płatniczymi.

9. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem WICHROWYCH DOMKÓW, a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

10. Domek po pobycie zostanie odebrany - w razie zniszczeń, wynajmujący zobowiązany jest pokrycia kosztów zniszczeń.

11. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy Właściciela WICHROWYCH DOMKÓW, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt.
Gdy rozwiązanie umowy następuje z winy Właściciela WICHROWYCH DOMKÓW przed przyjazdem Wynajmującego– zwrócone zostaje 100% zadatku wpłaconego na pobyt.

12. Cena usług świadczonych przez Właściciela WICHROWYCH DOMKÓW nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

 

WARUNKI WYNAJMU

13. Doba wynajmu domków letniskowych rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie wysokim dokonywany jest w cyklu tygodniowym /od soboty do soboty/.

14. Podana w opisie obiektu liczba osób uważana jest za maksymalną. W przypadku przekroczenia deklarowanej podczas meldunku liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

15. Wynajmujący mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie WICHROWYCH DOMKÓW. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

16. Na terenie WICHROWYCH DOMKÓW obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00-7:00.

17. Osoby odwiedzające Gości WICHROWYCH DOMKÓW mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00.

18. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW lub osoba upoważniona zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

19. Goście WICHROWYCH DOMKÓW nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizacji imprez. Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku, gdy Goście w sposób znaczący naruszają spokój lub dobra sąsiadów, nie przestrzegają regulaminu WICHROWYCH DOMKÓW oraz powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi.

20. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane w WICHROWYCH DOMKACH tylko wraz z osobą dorosłą, a ich pobyt w domkach jest możliwy tylko pod opieką dorosłych.

21. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 zł, doliczana do rachunku Gościa.

22. Należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

23. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki, takie jak konieczność wymiany wyposażenia oraz dodatkowe prace obsługi, Goście domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

24. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie Prawni dzieci. Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW zwraca się z prośbą do Rodziców/Opiekunów o wzmożoną opiekę nad dziećmi.

25. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego w podnajem osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.

26. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu WICHROWYCH DOMKÓW.

27. Wszelkie usterki sprzętu oraz wyposażenia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie Właścicielowi WICHROWYCH DOMKÓW, celem dokonania naprawy/wymiany.

28. Rekompensata finansowa za naprawę/wymianę usterki wynikającej z winy Wynajmujących musi być uregulowana przez Wynajmujących najpóźniej w dniu wyjazdu.

29. Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem ciśnienia wody, brakiem prądu.

30. Właściciel WICHROWYCH DOMKÓW wyraża zgodę na pobyt w domkach zwierząt domowych. Zasady pobytu zwierząt w ośrodku:

- W ośrodku mogą przebywać tylko nieagresywne, dorosłe, ułożone psy do 8 kg wagi, posiadające aktualną książeczkę szczepień.

- W  domku może przebywać tylko jedno zwierzę.

- Koszt pobytu zwierzecia wynosi 40 zł/doba, lecz nie więcej niż 180 zł/pobyt.

- Psy muszą być wyprowadzane na smyczy, pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.

- Zabrania się wprowadzania psów na plac zabaw i spuszczania ze smyczy na terenie ośrodka.

- Właściciele są zobowiązani do wyprowadzania psów poza teren ośrodka i każdorazowego sprzątania nieczystości przez nie pozostawionych.

- Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku jeśli zakłóca spokój innym Gościom i nie dłużej niż 1 godzina.

- Jeżeli pościel w domku w którym przebywa zwierzę, zostanie przez nie zabrudzona (błoto, sierść) lub uszkodzona, właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty 100 zł za każdy komplet pościeli.

- Wszystkie szkody w mieniu ośrodka, lub w mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Właścicieli WICHROWYCH DOMKÓW, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

- Za niepoinformowanie Właścicieli WICHROWYCH DOMKÓW  o chęci przyjazdu ze zwierzęciem, zostanie nałożona kara 300 zł.

31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 

Wichrowe Domki